Social media is vanaf nu geen uitdaging meer! 

Social Girls verzorgt en ontzorgt jouw Social media activiteiten.

Content creatie wordt weer leuk!

We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over onze werkwijze.

Bekijk daarom hieronder onze leveringsvoorwaarden goed.

Heb je daarna nog vragen, laat het ons weten! 

 

De Social Girls Algemene leveringsvoorwaarden

Omdat we graag zo transparant mogelijk willen werken hebben voor onze opdrachtgevers Algemene leveringsvoorwaarden opgesteld, deze kun je hieronder doornemen:

Algemene leveringsvoorwaarden Social Girls

Algemeen:
Onder Social Girls wordt in deze algemene leveringsvoorwaarden verstaan Social Girls, onderdeel van LE SPARKLE LABEL B.V.

Handelsnamen:
Social Girls

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden betekenen de volgende termen: De opdrachtgever: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon waarmee Social Girls overleg pleegt dan wel een overeenkomst aangaat in verband met de werkzaamheden die Social Girls voor de opdrachtgever zal uitvoeren.
De medewerk(st)er: iedere natuurlijke persoon, die door tussenkomst van Social Girls werkzaamheden verricht of werkzaamheden gaat verrichten ten behoeve van een opdrachtgever.
De werkzaamheden: promoties/live merk activaties, dienstverlening aan opdrachtgevers van Social Girls. Deze vorm van dienstverlening speelt zich af op verscheidene locaties waar de diensten van Social Girls worden aangeboden, waaronder; beurzen, evenementen, de winkelvloer.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Door het plaatsen van een opdracht verklaart de opdrachtgever deze voorwaarden te kennen en deze te aanvaarden.
2. Deze voorwaarden gelden, onder uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Social Girls en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen schriftelijk is afgeweken.
3. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden rechtens onverbindend wordt verklaard, laat dit de overige bepalingen onverlet en roden partijen geacht een geldig vervangend beding te zijn overeengekomen dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3: Aanbieding
1. Alle aanbiedingen van Social Girls zijn steeds vrijblijvend. Een overeenkomst met Social Girls komt dan alleen tot stand wanneer enerzijds Social Girls een opdracht schriftelijk heeft bevestigd en anderzijds de opdrachtgever de opdrachtbevestiging geaccordeerd en aan Social Girls geretourneerd heeft. Alle eventuele van tevoren gemaakte afspraken en toezeggingen welke niet schriftelijk door Social Girls zijn aanvaard zullen hierdoor automatisch vervallen; eventueel later te maken aanvullende afspraken, welke van de schriftelijke overeenkomst afwijken, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Social Girls zijn bevestigd.
2. Meer werkzaamheden, te verrichten op verzoek van de opdrachtgever en welke geen deel van de overeenkomst uitmaken, zullen door Social Girls afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3. Social Girls is niet gebonden aan offertes waarin kennelijke verschrijvingen of telfouten voorkomen. Eventueel vermelden (leverings-) termijnen zijn bij benadering niet bindend vastgesteld, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Social Girls heeft het recht om indien dat door Social Girls noodzakelijk ofwel wenselijk wordt geacht, de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door (een) derde(n) te laten uitvoeren, alsmede om zich door (een) derde(n) bij de werkzaamheden te laten bijstaan.

Artikel 4: Tarieven
1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte c.q. opdracht geldende prijzen, indien zich tussen het tijdstip van de offerte en het moment waarop de uit hoofde van een overeenkomst te verrichten werkzaamheden zijn beëindigd, prijsverhogingen mochten voordoen dan wel grote veranderingen in de voorwaarden, bijvoorbeeld ten gevolge van de verhogingen van rechten en/of accijnzen, loonkosten etc., behoudt Social Girls zich het recht voor deze om deze verhogingen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
2. Alle prijzen zijn exclusief BTW, welke afzonderlijk in rekening zal worden gebracht.
3. Voor elk project worden minimaal 4 aangesloten uren per medewerk(st)er van Social Girls doorberekend. Alle door Social Girls gemaakte kosten inzake de door haar verleende werkzaamheden worden integraal aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
4. Voor iedere opdracht buiten Nederland worden minimaal 6 aaneengesloten uren per medewerk(st)er van Horeca Models in de prijs doorberekend. Alle door Social Girls gemaakte kosten inzake de door haar verleende werkzaamheden worden integraal aan de opdrachtgever in rekeningen worden gebracht.
5. Lunch-en/of dinervergoeding wordt in rekening gebracht indien een medewerk(st)er langer dan 4 aaneengesloten uren werkzaam is, tenzij de opdrachtgever de maaltijd aanbiedt.
6. Bij aanvraag c.q. plaatsing van een opdracht 5 werkdagen voor aanvang van een opdracht behoudt Social Girls zich het recht een spoed toeslag te berekenen van maximaal 25%.
7. Wij hanteren een toeslag van 75% voor werkzaamheden op feestdagen.
8. Out-of-pocket kosten; deze kosten kunnen zaken zijn als het versturen van andere grote pakketten ten behoeve van een opdrachtgever. Deze kosten worden doorberekend en vermeerderd met 10% administratiekosten.

Artikel 5: Facturering en betaling
1. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden aan elke factuur van Social Girls en dient men binnen veertien na factuurdatum te voldoen. De betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting, schuldvernieuwing of enige andere rechtshandeling die de betalingsverplichting van de opdrachtgever zou kunnen beperken of tenietdoen. Betaling geschiedt door storting van het bedrag op een door Social Girls aangegeven bankrekening.
2. Social Girls heeft het recht om op basis van de goedgekeurde offerte een voorschot van minimaal 50% van een voorschotfactuur een opdrachtgever in rekening te brengen. Deze voorschotfactuur dient voor aanvang van het project op de door Social Girls aangegeven rekening voldaan te zijn. Voor nieuwe opdrachtgevers geldt altijd een voorschotfactuur van 100% van de begrote offerte.
3. Social Girls heeft het recht om, indien een opdrachtgever een overeengekomen betalingsregeling niet nakomt, de overeengekomen opdracht niet uit te voeren c.q. voortijdig te beëindigen en alsdan wordt de overeenkomst als door de opdrachtgever geannuleerd beschouwd.
4. Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan de opdrachtgever in rekening is gebracht en op dezelfde wijze als andere facturen.
5. Indien de opdrachtgever niet tijdig c.q. niet volledig betaald wordt hij geacht van rechtswege in gebreke c.q. verzuim te zijn en zal hij vanaf eenentwintig dagen na factuurdatum zonder andere ingebrekestelling aan Social Girls wettelijke rente verschuldigd zijn per maand of een gedeelte van een maand.
6. Ingeval van Incasso van een factuur is Social Girls gerechtigd naast de wettelijke rente buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen conform het incasso tarief van de Nederlandse orde van Advocaten.

Artikel 6: Wijziging en annulering
1. Wijzigingen en/of aanvullingen van de overeenkomst komen eerst tot stand na uitdrukkelijke schriftelijk instemming van Social Girls. Social Girls behoudt zich het recht voor eventuele kosten die hiermee verband houden aan opdrachtgever door te belasten.
2. Annulering dient per aangetekende post te geschieden. Indien een opdrachtgever de overeenkomst annuleert voor c.q. op de overeengekomen aanvangsdatum van een opdracht is hij als schadevergoeding de volgende annuleringskosten verschuldigd:
• Op de aanvangsdatum van de opdracht/tijdens de opdracht: 100%
• Korter dan 5 werkdagen voor de aanvangsdatum van de opdracht: 100%
• Langer dan 5 doch korter dan 10 werkdagen voor de aanvangsdatum van de opdracht: 75%
• Langer dan 10 doch korter dan 15 werkdagen voor de aanvangsdatum van de opdracht: 50%

Artikel 7: Oproep krachten concurrentiebeding
1. De in te zetten oproepkrachten worden gekozen aan de hand van Social Girls bekende hoedanigheden en vaardigheden van de beschikbare oproepkrachten enerzijds en van de door de dopdrachtwever aan Social Girls verstrekte inlichtingen betreffende op te dragen werkzaamheden anderzijds. Social Girls is geheel vrij in de keuze van de persoon of personen die Social Girls de werkzaamheden laat uitvoeren.
2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Social Girls, binnen een tijdvak van één jaar na beëindiging van de tussen hen overeengekomen werkzaamheden, ongeacht welkom welke reden deze zal zijn beëindigd, met werknemers van Social Girls en/of derden die werkzaamheden verrichten ten behoeve van Social Girls een arbeidsovereenkomst voor (on) bepaalde tijd aan te gaan, dan wel op andere wijze direct of indirect werkzaamheden voor de opdrachtgevers te laten uitvoeren.
3. Voor iedere overtreding door de opdrachtgever van het in 7.2. gestelde, verbeurt de opdrachtgever een direct opeisbare boete van EURO 1.1.35, – voor iedere overtreding en EURO 454, – voor iedere dag dat een overtreding voortduurt, zonder dat enige sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist.

Artikel 8: Veiligheid werknemers/verzekeringen
1. De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van de door Social Girls ingeschakelde medewerk(st)er zodanig als redelijkerwijs in verband met de aard van de strekking van de werkzaamheden gevorderd kan worden.
2. Wordt de onder 1. Genoemde verplichting niet nagekomen dan is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle schade die een medewerk(st)er van Social Girls en/of derden dientengevolge lijdt/lijden.
3. Indien de oproepkracht ten gevolge van het niet nakomen van de verplichting onder 1. Genoemd in de uitoefening van zijn werkzaamheden, zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is de opdrachtgever jegens de overblijvende echtgen(o)ot(e), kinderen, ouders of anderen die door zijn arbeid worden onderhouden, verplicht tot volledige schadevergoeding.
4. Opdrachtgever vrijwaart Social Girls te allen tijde tegen aanspraken zoals neergelegd in artikel 7:658 BTW.
5. De opdrachtgever draagt voor eigen risico zorg voor het afsluiten van de in het kader van de uit te voeren werkzaamheden benodigde verzekering(en) ten aanzien van de medewerk(st)er van Social Girls en/of derden en/of de te gebruiken zaken, waarbij de opdrachtgever ervoor zorgdraagt dat de medewerk(st)er van Social Girls en/of derden en/of de te gebruiken zaken in de te betrokken verzekeringspolissen worden meeverzekerd. Op verzoek van Social Girls zal de opdrachtgever hiervan bewijzen overhandigen.

Artikel 9: Opschorting en ontbinding/weigering
1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht in Social Girls om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste van 1 maand op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is Social Girls bevoegd en aan het einde daarvan is zijn verplicht te kiezen vooruitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
2. Zowel in geval van opschorting als in dat van ontbinding krachtens het eerste lid is Social Girls gerechtigd terstond betalingen te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door haar gereserveerde diensten en goederen, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend.
3. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Social Girls gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, alsmede wanner Social Girls aanwijzingen ontvangt omtrent verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever, waardoor gerechtvaardigde twijfel kan ontstaan of deze zijn verplichtingen jegens Social Girls zal kunnen nakomen en voorts in geval van surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, alsook in geval van onder curatele stelling, van toepassing verklaring van de saneringsregeling uit hoofde van de Wet Sanering Natuurlijke Personen of overlijden indien sprake is van een natuurlijk persoon, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Social Girls gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd die haar verder toegekomen rechter. In Al deze gevallen is elke vordering, die Social Girls op de opdrachtgever heeft, dadelijk en ineens opeisbaar.
4. In geval van opschorting krachtens her derde lid wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen van de ten gevolgd van de opschorting door Social Girls bespaarde kosten. In geval van ontbinding krachtyens het derde lid wordt de overeengekomen prijs- zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden – onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van ontbinding door Social Girls bespaarde kosten en is de opdrachtgever gehouden om het voren omschreven bedrag te betalen. Het bepaalde in bovengenoemd artikel is tevens van toepassing op wat vermeld is in artikel 5.
5. Social Girls behoudt zich het recht voor opdracht, waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de opdracht reeds mocht zijn aanvaard of bevestigd.
6. Social Girls heeft eveneens te allen tijde het recht opdrachten, waarvan de inhoud in strijd is met de goede naam of met de belangen van Social Girls te weigeren of te beëindigen. Social Girls heeft alsdan het recht op volledige vergoeding van reeds voor de actie gemaakte kosten en is alsdan evenmin aansprakelijk voor schade voorvloeiend uit het niet uitvoeren c.q. voortijdig beëindigen van de actie.

Artikel 10: overmacht
1. Social Girls is uitsluitend aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade indien deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de directie van Social Girls of haar leidinggevende ondergeschikten. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van werknemers van Social Girls en/of door deze ingeschakelde derden. Social Girls is voorts nimmer aansprakelijk voor de vervolgschade en indirecte schade. Social Girls is niet aansprakelijk voor het vervoer in opdracht van opdrachtgever en/of gebruik van het reclame en/of actiemateriaal of vervoer van overige zaken in verband met de uitvoering van de werkzaamheden. Actiemateriaal van of afkomstig van de opdrachtgevers dat zich onder hoede Social Girls bevindt, blijft te allen tijde geheel voor risico van de opdrachtgever.
2. Social Girls is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect wordt veroorzaakt door wijzigingen in computer apparatuur en computersystemen in verband met bijvoorbeeld ieder schrikkeljaar.
3. Social Girls is niet aansprakelijk voor schade ten aanzien van het verstrekken van Social Media inlog gegevens.
4. Onverminderd het vorenstaande aanvaardt Social Girls geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken derden, noch voor de juistheid van de door deze derden verstrekte informatie.
5. Social Girls draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.
6. Evenmin is Social Girls aansprakelijk voor schadevergoeding waarop derden aanspraak mochten maken, ter zake van schending van aan deze derden toekomende rechten, waaronder uitdrukkelijk begrepen de rechten van industriële en intellectuele eigendom.
7. De opdrachtgever vrijwaart Social Girls van alle kosten, schade en intresten, die voor deze mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van de rechtsvorderingen, welke door derden, waaronder begrepen de door Social Girls ingeschakelde medewerk(st)er ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen haar worden ingesteld, wegens handelen en/of nalaten van de opdrachtgever zelf, diens werknemers of ingeschakelde derden; de opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep van vrijwaring door Social Girls
8. Met inachtneming van wat in dit artikel is bepaald is elke vorm van aansprakelijkheid overigens beperkt tot 25% van het factuurbedrag.
9. De schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan daarvan aan Social Girls worden gemeld, tenzij de opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten
1. Social Girls behoudt al haar intellectuele eigendomsrechten, waaronder met name auteursrechten, voor ten aanzien van al hetgeen in verband is met de uitvoering van de werkzaamheden aan de opdrachtgever wordt gesteld en/of geleverd. Bij onderlinge overeenkomsten kan worden bepaald dat de opdrachtgever een recht op openbaarmaking en/of verveelvoudig verwerft, doch steeds uitsluitend voor het doel, waarvoor de opdracht is gegeven en slechts voor het aantal malen dat is overeengekomen dan wel noodzakelijkerwijze rechtstreeks uit de opdracht voortvloeit.
2. Social Girls is te allen tijde gerechtigd de tijdens de opdracht vervaardigde werken van haar naam te voorzien en desgewenst voor eigen promotionele doeleinden te gebruiken.
3. Opdrachtgever is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Social Girls niet bevoegd de uitvoering van de werkzaamheden door Social Girls en de door haar ingeschakelde medewerk(st)er op film, video, foto dan wel enige andere toekomstige beelddrager vast te leggen.

Artikel 13: Retentierecht
Social Girls is gerechtigde de afgifte van al wat zij in verband met een opdracht onder zich heeft op te schorten, totdat al haar vorderingen zijn voldaan, dan wel voor voldoening daarvoor door of vanwege de opdrachtgever voldoende zekerheid is gesteld.

Artikel 14: Overdracht
1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten voortvloeiend uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Social Girls
2. De overeenkomst en deze voorwaarden blijven van kracht in geval de onderneming van de opdrachtgever geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar veranderd. In voornoemd geval dient de opdrachtgever zulk Social Girls onverwijld schriftelijk mede te delen.

Artikel 15: Meer partijen
Indien een overeenkomst wordt gesloten tussen Social Girls enerzijds en twee of meer partijen anderzijds, zijn deze partijen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de overeenkomst.

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en Social Girls is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de met Social Girls gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn dan wel van nadere overeenkomsten welke daarvan het gevolgd zijn, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter.

.

SOCIAL GIRLS HELPT ONDERNEMERS MET HET ONTWIKKELEN VAN EFFECTIEVE CONTENT.

Nieuwsgierig? Neem snel contact op:

8 + 14 =

CONTACT INFORMATIE

Contact

Email:
Info@socialgirls.nl

Telefoonnummer:
020 894 8946

Bezoekadres:
Bouwerij 91
1185 AA Amstelveen

Volg ons op: